Skip to main content
HANDA NANG MAGSIMULA?

Ang CalSavers ay isang madaling paraan paga mag-ipon para sa pagreretiro. I-set up ang account mo ngayon!

MGA DULUGAN

Gamitin ang menu ng website upang maglayag para sa karagdagang impormasyon. Kailangan mob a ng karagdagang tulong para sa iyong wika? Tumawag sa Client Services sa (855) 650 - 6918

Dumali ang pag-iipon para sa pagreretiro!

Nilikha ng Estado ng California ang CalSavers para masiguro na lahat ng mga taga-California ay may access sa programa ng pag-iipon para sa pagreretiro sa lugar ng trabaho sa pagbibigay ng simple, madaling ilipat, murang paraan para makapagpuhunan ang mga trabahador sa kanilang kinabukasan.  

  • Nag-aambag ka sa Roth Individual Retirement Account (IRA) na pag-aari mo.
  • Ang partisipasyon mo ay ganap na boluntaryo: maaari mong piliing huwag sumali o sumali muli anumang oras.
  • Maaari kang manatili sa mga karaniwang opsyon para sa mga rate ng pag-iipon at pamumuhunan, o maaari kang pumili ng para sa sarili mo.
  • Sa iyo pa rin ang account mo kahit na magpalit ka ng trabaho.
  • Ang rate ng ipon mo ay awtomatikong tataas ng 1% sa bawat taon hanggang umabot ang rate ng ipon mo sa 8%, maliban kung iba ang pinili mo.

Karamihan ng mga nag-iipon ay lalahok sa CalSavers sa pamamagitan ng kanilang employer.

Matapos magrehistro ng employer mo, makakatanggap ka ng abiso mula sa CalSavers na panahon na para kumilos. Maaari mong piliing ang isa sa sumusunod na tatlong mga opsyon:

Walang gagawin

Kung wala kang gagawin, makalipas ang 30 araw, awtomatiko kang itatala sa karaniwang opsyon sa pag-iipon at pamumuhunan.

Ipasadya ang pagsasaayos ng account

Maaaring piliin mo na ipasadya ang iyong mga pagpipilian sa pag-iipon, hayaan ang mga karaniwang opsyon sa lugar nito at magdagdag ng mga benepisyaryo.

Piliing huwag sumali

Maaari kang hindi sumali sa CalSavers anumang oras, ngunit dapat ka munang maidagdag ng isang employer sa CalSavers bago ka hindi makasali. Ang pinakamadaling paraan upang hindi sumali ay sa pamamagitan ng alinman sa pagtawag sa aming awtomatikong sistema sa telepono sa (855) 650 - 6918 o sa pamamagitan ng aming website. Maaari mo ring piliing mag-download, kumumpleto, at mag-mail ng papel na porma ng hindi pagsali. Kung nagbago ang iyong isip, maaari kang bumalik anumang oras sa pamamagitan ng parehong mga pamamaraan. Maaaring mong piliin na huwag sumali anumang oras online, sa pamamagitan pagtawag sa Mga Serbisyo sa Kliyente, o sa pagpapadala ng pormas sa koreo. Kapag nagbago ang isip mo, maaari mong piliin na muling sumali anumang oras sa pamamagitan ng mga parehong kaparaanan.

Kung sarili kang naka-empleyo o hindi nagtatrabaho para sa employer na nakarehistro sa CalSavers, maaari ka na ngayong direktang mag-ambag.

Ipatala lamang ang inyong sarili at magsaayos ng mga awtomatikong kontribusyon mula sa account mo sa bangko papunta sa inyong CalSavers na account. Madali lang ito at aabutin lang ng ito ilang minuto.

Magkano ang sapat?

Ang aming Retirement Calculator ay magpapakita sa inyo kung paano kakasya ang CalSavers sa inyong budget at ano ang kahulugan nito para sa pag-iipon mo sa pagreretiro.

Pumunta sa Calculator

Mayroon ka ng access code?

Magsimulang ng Mag-ipon

Nag-iipon para sa sarili lamang?

Magrehistro

Kailangan pa ng mas maraming impormasyon?

Mas Matuto Pa

Kailangan ng tulong?

Kontakin Kami