Skip to main content

ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। CalSavers ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੋਰ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਬੱਚਤਕਰਤਾ

CalSavers ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ

"CalSavers ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

CalSavers ਕੈਲੀਫੋਰਨੀੳ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਸਵੈ-ਨਿਯੋਜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਸੇਵਰਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਾ (IRA) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੱਕ CalSavers ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ।"

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ?
ਬਹੁਭਾਂਸ਼ੀ ਸਮੱਰਥਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਅਨੁਭਵੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤੋਂ ਰਾਤ 8:00 PST ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਹਾਇਤਾ: (855) 650 - 6916

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ:  (855) 650 - 6918

ਈਮੇਲ:  clientservices@calsavers.com

ਨੋਟ: ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ

  • ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ।
  • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।
  • ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ:

ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ CalSavers ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਨਯੂ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਬੱਚਤਕਰਤਾ

  • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚੁਣੋ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਓ।
  • ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼।
  • ਪੋਰਟੇਬਲ IRA ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

"ਬੱਚਤਕਰਤਾ ਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਵਿਵਰਣ ":

ਇਹ ਬ੍ਰੌਸ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੱਚਤ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖਿਪਤ ਵਿਵਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ CalSavers ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

CalSavers ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਨਯੂ ਵਰਤੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ – ਅੱਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ!

ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਰ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿਮਾਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (EDD) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ*। ਦਸੰਬਰ 31 ਦੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਿਰ ਨਵੇਂ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸੀ: 30 ਸਤੰਬਰ, 2020
30 ਜੂਨ, 2021
30 ਜੂਨ, 2022
ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ: 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਚੈਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ clientservices@calsavers.com ਜਾਂ (855) 650 - 6916

*ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ DE9/DE9C ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (Employment Development Department) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।